Friday, September 19, 2008

新的接觸


上星期玩完新nano, 今個禮拜就去Apple Store試玩第二代嘅iPod Touch. 記得出第一代果陣就算我身為鴨鋪狂熱份子, 我都唔會建議人買佢, 因為佢個定位唔清晰功能同價錢都唔夠吸引.... 到左第二代就好唔同, 雖然外表好似同上一代差唔多, 但係就係好多小小嘅改變令佢變得好吸引, 佢嘅spec唔駛響依度多講, 一部最好玩嘅iPod, 絕對值得入手 ^^

No comments: