Sunday, March 11, 2007

DC: Canon vs Sony vs Fuji


當大部份人都覺得Canon會係最好既時候..... 真係估唔到結果會係Fuji > Sony > Canon. Sony  出名D 相機麻麻,依家景然好過Canon!?! 睇返Fuji D 分唇,原來真係幾勁,下次買機一定會先考慮Fuji ^_^

Sunday, March 04, 2007

夢想vs現實


夢想: 自己一直都支持同認為人應該要堅持自己既夢想,唔怕辛苦向著目標盡最大既力量去做。
現實: 作為第三者/旁觀者支持夢想既同時係唔係應該俾返D現實既忠告??

定係我好彩響自己身上某程度攞到兩者之間既平行點??? @.@

Saturday, March 03, 2007

It's back....


名都開返,仲好似upgrade左添。今日去左飲茶,原來佢地今日第一日開。D野食唔錯價錢都ok 又幾好坐,以後應該會好多機會去。

壓力 x2


禍不單行....... 點解唔好既事都鐘意一齊黎,玩死人咩. 定係我諗多左????...... feeling down feeling down down down......