Sunday, March 04, 2007

夢想vs現實


夢想: 自己一直都支持同認為人應該要堅持自己既夢想,唔怕辛苦向著目標盡最大既力量去做。
現實: 作為第三者/旁觀者支持夢想既同時係唔係應該俾返D現實既忠告??

定係我好彩響自己身上某程度攞到兩者之間既平行點??? @.@

No comments: